ABC-Handlu
Home » Regulamin

Regulamin korzystania z portalu oraz zasobów i danych serwisu www.abc-handlu.pl

I WSTĘP

www.abc-handlu.pl jest portalem zawierającym wizytówki i materiały promocyjne firm i instytucji prowadzących działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

II DEFINICJE

1 Dostawca – Reklama Kreatywna Kamil Ciepielewski z siedzibą w Tczewie Gdańska 8 c kod pocztowy: 83-110,
NIP: 593-247-27-86; adres e-mail do kontaktu: biuro@abc-handlu.pl
2 Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.abc-handlu.pl;
3 Klient – przedsiębiorstwo i/lub jego przedstawiciel/osoba działająca w jego imieniu i na jego rzecz, którego reklama, materiały promocyjne i/lub identyfikacyjne zostały zamieszczone na serwisie www.abc-handlu.pl, katalogu i innych nośnikach reklamowych oferowanych przez Dostawcę na podstawie odrębnej umowy.
4 Indywidualne Konto Klienta – część Serwisu przeznaczona do prezentacji i wyświetlania informacji, danych i treści dotyczących Klienta w oparciu o stosowną umowę z Dostawcą.
5 Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w zakresie wyszukiwania i przeglądania informacji dostępnych na Serwisie.

III POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy użytkownik może bez ograniczeń i bezpłatnie przeglądać zasoby, treści i informacje dostępne na Serwisie www.abc-handlu.pl
 2. Treści i informacje zamieszczone przez Klientów na Serwisie stanowią ich własność i ponoszą oni pełną odpowiedzialność za ich prawidłowość, legalność i rzetelność. Dostawca nie odpowiada za treść i formę prezentowanych przez Klienta materiałów. Wszelkie roszczenia związane z ich zawartością i publikacją winny być kierowane bezpośrednio do Klienta.
 3. Zakazane jest publikowanie przez Klienta treści i materiałów o charakterze bezprawnym, obraźliwym czy mogących naruszyć dobra osobiste innych osób. W przypadku wykrycia tego typu treści Dostawca jest uprawniony do ich usunięcia. W miejsce usuniętych materiałów Klient jest uprawniony umieścić inne zgodne z regulaminem przez dalszy okres świadczenia na jego rzecz usług przez Dostawcę.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03) Klient dokonując rejestracji na Serwisie i zamawiając usługę świadczoną przez Dostawcę wyraża zgodę na kontakt i przesyłanie danych i informacji związanych z realizacją usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail, wyraża również zgodę na przesyłanie przez Dostawcę na wskazany adres wiadomości o charakterze handlowym i marketingowym oraz na gromadzenie i przetwarzanie wskazanych danych Klienta.
 5. Klient wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę jego danych osobowych w celu właściwego wykonania umowy oraz w celach handlowych, marketingowych , administracyjnych i statystycznych stosownie do zapisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2013.1422 z dnia 2013.12.03) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
 6. Klient wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Dostawcę danych osobowych i innych podanych przez Klienta również po zakończeniu umowy.
 7. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed dokonaniem rejestracji konta Klienta oraz śledzenie jego ewentualnych zmian i przestrzeganie jego postanowień.
 8. Aktualny regulamin korzystania z serwisu jest każdorazowo dostępny na stronie internetowej 
  www.abc-handlu.pl

IV INDYWIDUALNE KONTO KLIENTA

 1. Indywidualne Konto Klienta jest usługą oferowaną przez Dostawcę i stanowi narzędzie umożliwiające umieszczanie i prezentacje treści i informacji przekazanych przez Klienta w Serwisie w uzgodnionej z Klientem formie i zakresie.
 2. Konto Klienta zostaje aktywowane po skutecznym zawarciu stosownej umowy z Dostawcą.
 3. Administratorem i moderatorem treści prezentowanych w Serwisie w ramach indywidualnego Konta Klienta jest Dostawca. Wszelkie zmiany zakresie prezentowanych treści i informacji w ramach świadczonej przez Dostawcę usługi dokonane w Indywidualnym Koncie Klienta wymagają jego zgody lub zgłoszenia stosownego żądania. Nie dotyczy to przypadków edycji lub zmian dokonanych w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Usługi oferowane przez Serwis są odpłatne.

V ZAWARCIE UMOWY

 1. W ramach swojej działalności Dostawca oferuje Klientowi usługi reklamowe, marketingowe i inne przy wykorzystaniu Serwisu poprzez Indywidualne Konto Klienta , prezentację treści na stronie internetowej www.abc-handlu.pl w miejscach innych niż Indywidualne Konto Klienta, umieszczenie materiałów marketingowych Klienta w katalogach elektronicznych i drukowanych, jak również za pomocą innych form reklamy i promocji na podstawie zawartej z Klientem umowy.
 2. Zakres usług świadczonych przez Dostawcę jest każdorazowo uzgadniany z Klientem i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i wymagań.
 3. Uzgodnienia oraz zakres i rodzaj usługi świadczonej przez Dostawcę mogą nastąpić poprzez kontakt telefoniczny, osobisty w siedzibie Klienta lub Dostawcy, jak również drogą elektroniczną lub korespondencyjną.
 4. Zawarcie umowy następuje poprzez potwierdzenie przez Klienta zamówionych usług i uzgodnionej ceny na formularzu przesłanym przez Dostawcę lub poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną lub korespondencyjną w formie pisemnej.
 5. Korzystanie z Serwisu przez Klienta jest jednoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu i warunków zawartej umowy.
 6. Po potwierdzeniu zamówionej usługi Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia w formie i terminie wskazanym na wystawionym przez Dostawcę Dokumencie.
 7. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z usług świadczonych przez Dostawcę na jego rzecz skutkującej rozwiązaniem zawartej umowy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty internetowej Dostawcy używanego w toku uzgodnień i realizacji warunków umowy.
 8. Rezygnacja przez Klienta z usług świadczonych przez Dostawcę w czasie po rozpoczęciu ich realizacji nie powoduje powstania po stronie Klienta roszczenia o zwrot zapłaconego wynagrodzenia w całości ani w części.

VI PRAWA I OBOWIĄZKI DOSTAWCY

 1. Dostawca zobowiązany jest świadczyć usługi na rzecz Klienta w formie i terminach określonych w zawartej umowie, potwierdzonych przez Klienta na dokumencie potwierdzenia zamówienia lub poprzez złożone przez Klienta oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
 2. Dostawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści umieszczone na Serwisie w ramach Indywidualnego Konta Klienta przy użyciu i wykorzystaniu materiałów i informacji otrzymanych w tym celu od Klienta.
 3. Dostawca ma prawo do usuwania zamieszczonych treści lub zaniechania ich umieszczenia w ramach Indywidualnego Konta Klienta w szczególności niezgodnych z regulaminem lub postanowieniami zawartej umowy, bezprawnymi, naruszających porządek prawny lub prawa osób trzecich oraz uznanych za obraźliwe.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt treści zamieszczonych na Serwisie przez Klienta, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.
 5. Dostawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi w całości lub w części, jak również do czasowego wstrzymania ich świadczenia poprzez tymczasowe zaniechanie prezentacji treści umieszczonych na Indywidualnym Koncie Klienta w przypadku zwłoki w płatności ustalonego wynagrodzenia dłuższej niż 7 dni.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie, gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji poprzez zgłoszenie aktualizacji/zmiany tych danych Dostawcy za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Klient zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia zamówienia i ustalonych warunków usług świadczonych przez Dostawcę w formie określonej w regulaminie lub wskazanej przez Dostawcę. Potwierdzenie zamówienia stanowi warunek zawarcia umowy i rozpoczęcia świadczenia usług przez Dostawcę.
 3. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, przestrzegania jego postanowień i na bieżąco śledzeniu ewentualnych zmian w jego treści.
 4. Przesyłając dane, informacje i treści do stworzenia prezentacji w Indywidualnym Koncie Klienta, Klient wyraża zgodę na ich udostępnianie w Serwisie.
 5. Klient ma prawo do edycji i/lub usunięcia treści i materiałów z bazy danych Serwisu i co za tym idzie ze strony internetowej www.abc-restauracji.pl. Uprawnienie to jest wykonywane poprzez zgłoszenie stosownego żądania Dostawcy.
 6. Klient zobowiązany jest do dostarczenia materiałów do wykonania prezentacji lub świadczenia zamówionej usługi przez Dostawcę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy/przesłania potwierdzenia złożonego zamówienia.
 7. Prezentacja Klienta może zostać wykonana na podstawie strony internetowej klienta. Nie dostarczenie materiałów do wykonania prezentacji we wskazanym wyżej terminie skutkuje wykonaniem prezentacji i jej publikacja na podstawie strony internetowej firmy Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za zamówione usługi w kwocie i terminie wynikających z treści uzgodnień danego zamówienia i wskazanych przez Dostawcę na wystawionym przez niego dokumencie.

VIII ZAKAZY

 1. Niedozwolone jest prezentowanie i umieszczanie na Serwisie danych, informacji i materiałów podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Dostawcy, w szczególności katalogów firm, baz teleadresowych firm itp.
 2. Zabrania się prezentowania i rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do nienawiści, jak również sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.
 3. Niedozwolone jest korzystanie przez jednego Klienta z kilku kont do prezentowania w Serwisie materiałów promocyjnych i reklamowych tego samego podmiotu, rejestrowanie się przy użyciu danych nieprawdziwych, lub wprowadzających w błąd Użytkownika Serwisu.
 4. Niedozwolone jest wielokrotnie dodawanie tych samych treści i informacji w katalogu produktów lub usług

IX WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWO AUTORSKIE

 1. Treść stron internetowych www.abc-handlu.pl stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych www.abc-handlu.pl.przysługują wyłącznie Dostawcy.
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, przerabianie w celu wtórnego użycia lub inne działania na treściach prezentowanych w Serwisie lub w zakresie designu, kodu strony www.abc-handlu.pl a także publiczne rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie.

X REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w zakresie właściwego wykonania łączącej go z Dostawcą umowy, a także dochodzenia praw wynikających z treści niniejszego regulaminu.
 2. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej na adres Dostawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail Dostawcy: biuro@abc-handlu.pl
 3. Wszelkie reklamacje zgłoszone przez Klienta Dostawca zobowiązany jest rozpoznać w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia otrzymania reklamacji przez Dostawcę.
 4. Decyzja Dostawcy w przedmiocie uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia zgłoszonej reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (na adres z którego została wysłana reklamacja) do Klienta w zależności którą z form zgłoszenia wybierze Klient zgłaszając reklamację.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego zamieszczenia w Serwinie www.abc-handlu.pl Dostawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści regulaminu. Wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od momentu zamieszczenia regulaminu o zmienionej treści w Serwisie abc-handlu.pl.
 2. Regulamin dostępny jest w każdym czasie w całości na stronie www.abc-handlu.pl.
 3. Wszelkie pytania, informacje i uwagi dotyczące działania Serwisu oraz usług oferowanych przez Dostawcę prosimy kierować na adres: biuro@abc-handlu.pl