ABC-Handlu
Home » Blog » Certyfikacja drzwi i zamków hotelowych
HoReCa Przemysł i Technologia Wszystkie Wyposażenie

Certyfikacja drzwi i zamków hotelowych

be-tech

Certyfikacja drzwi i zamków hotelowych wymagania na terenie Polski i Unii Europejskiej.
Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowa­ne i wykonane w sposób zapewniający, w razie pożaru, nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów (zależny od klasy budynku),  ograniczenie rozprze­strzeniania się ognia i dymu, ograniczenie rozprzestrzenia­nia się pożaru na sąsiednie budynki, możliwość ewakuacji ludzi, a także bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
Ważnym elementem budynku, mającym istotne znaczenie dla bezpieczeństwa, są zespoły drzwiowe. Drzwi przeciwpożarowe są obowiązkowym elementem we wszystkich budynkach użyteczności publicznej. Od grudnia 2016 r. drzwi przeciwpożarowe objęte zostały zharmonizowaną normą wyrobu PN-EN 16034:2014-11. Dokument ten opisuje wszystkie charakterystyczne właściwości drzwi, bram i otwieralnych okien związane z odpornością ogniową i dymoszczelnością.  Wszelkie certyfikaty dopuszczajace do stosowania drzwi przecipożarówe powinny być oparte na tej normieDrzwi posiadające odpowiednią klasę odporności ogniowej, pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywajacym w budynku. W Polsce wymagania wobec drzwi przeciwpoża­rowych określone są  w zakresie odporności ognio­wej, przez wyznaczenie minimalnych klas odporności ogniowej. Klasa EI wyraża czas, w którym elementy nienośne zachowują szczelność i izolacyjność ogniową. Na przykład EI 30, które wytrzymują działanie ognia przez 30 minut. Produkowane są też drzwi klasy EI 45, EI 60, EI 90 i EI 120.
Drzwi powinny być certyfikowane wraz z zamkami.
Poniżej opiszemy szczegóły związane z certyfkowaniem drzwi zamków hotelowych jako przykład stosowania procedury zwiazanej z normą PN-EN 16034:2014-11 Jaka norma jest podstawą do wydania prawidłowego certyfikatu CE dla drzwi i zamków hotelowych?

Dla drzwi i zamków obowiązkowe jest przeprowadzenie, w uprawnionym laboratorium, testów klasyfikacji ogniowej według PN-EN 1634-1:2014 oraz wydanie na podstawie tych badań dokumentu klasyfikacyjnego według PN-EN 13501-1. Na żądanie kupującego producent lub dystrybutor obowiązany jest wydać dokumenty z badań ogniowych do wglądu

W przypadku zamków hotelowych równolegle należy przeprowadzić badania i testy według normy EN 14846:2008 „Okucia budowlane — Zamki — Zamki i zaczepy elektromechaniczne — Wymagania i metody badań”.

Co określa norma EN 14846:2008?

Norma opisuje parametry zamków elektromechanicznych takich jak klasa zastosowania, trwałość i wytrzymałość mechanizmu zapadki, waga drzwi i siła zamykania, zdatność zamka do zastosowania w drzwiach przeciwogniowych / dymoszczelnych, bezpieczeństwo, odporność na warunki środowiskowe, poziom zabezpieczenia, działanie ochronne funkcji elektrycznych oraz poziom zabezpieczenia przed manipulacją elektryczną wraz ze sposobem badań poszczególnych parametrów oraz ujednoliconą klasyfikację produktów. W zależności od wyników przeprowadzonych badań, każdy z parametrów oznaczony jest odpowiednią wartością kodową.

Jak powinien być oznaczony zamek posiadający prawidłowy certyfikat?

Według normy PN-EN 14846:2008 zamek hotelowy powinien mieć nadany dziewięcio znakowy kod określający jego właściwości. Nieposiadanie takiego kodu oznacza brak ważnej certyfikacji. Kolejne cyfry kodu oznaczają klasyfikację poszczególnych właściwości zamka zgodnie z normą PN-EN 14846:2008.

Kod określający właściwości zamka hotelowego Be-Tech Berlin zgodny z oznaczeniem wg. normy PN-EN 14846:2008

Jakie oznaczenie powinien mieć zamek, aby mógł być zastosowany w hotelu?

Kluczowa jest wartość na czwartym miejscu kodu, która określa zdatność zamka do zastosowania w drzwiach przeciwogniowych / dymoszczelnych. Zamek montowany w drzwiach hotelowych musi wytrzymać przynajmniej 30 bez rozszczelnienia w przypadku pożaru. Aby zamek był dopuszczony do stosowania w hotelu, wartość tej pozycji kodu musi być oznaczona C, D, E lub F. Jeżeli w certyfikacie CE zamku na czwartej pozycji kodu nie wpisana jest żadna wartość oznacza to, że zamek nie był badany pod kątem odporności ogniowej. Jeżeli wpisana wartość to 0, A lub B oznacza to, że zamek rozszczelnił się przed upłynięciem 30 minut od rozpoczęcia pożaru i nie nadaje się do stosowania w drzwiach do pokoi hotelowych. Producent lub dystrybutor zamków hotelowych ma obowiązek przedstawić kupującemu do wglądu wynik badania odporności ogniowej wykonane przez akredytowane laboratorium. Ważne jest również aby sprawdzić czy drzwi, na których montowany będzie zamek były badane pod kątem ognioodporności. Zgodnie z normą wartości na czwartej pozycji kodu oznaczają:

0 – Niezdatne do stosowania w drzwiach przeciwogniowych / dymoszczelnych
A – Zdatne do stosowania w drzwiach dymoszczelnych
B – Zdatne do stosowania w drzwiach przeciwogniowych w klasie ochrony przeciwpożarowej do 15 minut
C – Zdatne do stosowania w drzwiach przeciwogniowych w klasie ochrony przeciwpożarowej do 30 minut
D – Zdatne do stosowania w drzwiach przeciwogniowych w klasie ochrony przeciwpożarowej do 60 minut
E – Zdatne do stosowania w drzwiach przeciwogniowych w klasie ochrony przeciwpożarowej do 90 minut
F – Zdatne do stosowania w drzwiach przeciwogniowych w klasie ochrony przeciwpożarowej powyżej 120 minut

W aprobatach technicznych pojawia się informacja, że do współpracy z drzwiami posiadającymi klasyfikację ognioodporności nadają się wszystkie  zamki posiadające na czwartej pozycji oznaczenia kodowego cyfrę 1. Czy ta interpretacja jest właściwa?

To niewłaściwa interpretacja wskazań zawartych w aprobacie. Cyfra 1 na czwartej pozycji oznaczenia kodowego zamka dotyczy zamków mechaniczny opisanych normą EN 12209:2003. Zamki hotelowe to zamki elektromechaniczne i obowiązująca dla nich norma to PN-EN 14846:2008. Aby zamek mógł być zamontowany w drzwiach hotelowych, wartość czwartej pozycji kodu musi wynosić C, D, E lub F.

Jak powinien wyglądać prawidłowy certyfikat dla zamków hotelowych?

Zapraszamy do zapoznania się z certyfikatem CE dla zamków hotelowych:

Be-Tech Oslo

Be-Tech London
Be-Tech Berlin

Related posts

All For Dogs: Producent akcesoriów dla psów

ABC-Handlu

Artek: Producent serwetek papierowych z nadrukiem

ABC-Handlu

Winnica Rajska: Aromat i smak polskiej natury

ABC-Handlu